TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

E Star Global E Ticaret Satış ve Pazarlama A.Ş. (“Şirket veya E Star”) olarak siz değerli müşterilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami özen göstermekteyiz.

E Star, Ticari Elektronik İleti Süreçlerine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile veri sorumlusu olarak www.godiva.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Veri Sorumlusu: Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6 İç Kapı No:1 Üsküdar, İstanbul adresinde mukim 0720055962900016 MERSIS No’lu E Star Global E Ticaret Satış ve Pazarlama A.Ş.

Kişisel verileriniz ilk elden veri sorumlusu E Star Global E Ticaret Satış ve Pazarlama A.Ş. tarafından toplanacak olup bu kişisel veriler işbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda “Godiva” markasının Türkiye’de hak sahibi olan Dank Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye aktarılacaktır. E Star Global E Ticaret Satış ve Pazarlama A.Ş. ve Dank Gıda San ve Tic. A.Ş. bir Yıldız Holding A.Ş. iştirakidir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

www.godiva.com.tr alan adlı internet sitemizden sipariş verilmesi halinde aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kimlik

Ad, soyad

İletişim

e-posta adresi

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyalarındaki bilgileri hakem heyeti başvurularında yer alan bilgiler, bakanlık başvurularında yer alan bilgiler, CİMER başvurularında yer alan bilgiler, Kanun’dan kaynaklı ilgili kişi başvurularında yer alan bilgiler, yargı süreçlerinde düzenlenen her türlü evrakta bulunan bilgiler.

Diğer 

Elektronik ticari ileti izin bilgileri, İYS bilgileri, KVKK kapsamında açık rıza beyanları ve bilgilendirmelere ilişkin log kayıtları


Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle, Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

Kişisel verileriniz elektronik ortamda internet sitemiz, çağrı merkezimiz aracılığıyla telefon üzerinden ve bizimle e-posta aracılığıyla iletişime geçmeniz halinde e-posta aracılığıyla işlenmektedir.

Kimlik, iletişim, hukuki işlem ve diğer kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 maddesinde yer alan, “ilgili kişinin açık rızasının bulunması” veri işleme şartına dayalı olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Genel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi ve analiz çalışmalarının yapılması, Godiva’ya ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket, pazar araştırması vs.) yürütülmesi ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için kullanıcıların iletişim bilgilerine reklam, kampanya, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Kimlik, iletişim, hukuki işlem ve diğer kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-a ve maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” veri işleme şartına dayalı olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • Yetkili kuruluşlara ilgili mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Hukuki talep ve başvurularınızın incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; olası/vuku bulmuş hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve bu amaçla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunulması,
 • İlgili mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

Kimlik, iletişim, hukuki işlem ve diğer kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-ç maddesinde yer alan, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veri işleme şartına dayalı olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Kimlik, iletişim, hukuki işlem ve diğer kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-e maddesinde yer alan, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayalı olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi sebebiyle kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Üçüncü Kişilere Aktarılır?

Şirket olarak kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız.

 • Kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-a ve 5/2-ç maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veri işleme şartına dayalı olarak, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişilerine (icra iflas müdürlükleri, yetkili kolluk kuvvetleri, T.C. Savcılıkları ve Mahkemeleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ticaret Bakanlığı, İleti Yönetim Sistemi A.Ş., Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri) aktarılmaktadır.

Sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde yukarıda sayılanlara ek olarak diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile yetkili özel hukuk tüzel kişilerine kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

 • Kimlik, iletişim, hukuki işlem ve diğer kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-f maddesinde yer alan, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartına dayalı olarak, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek, denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla Godiva’nın Türkiye’deki hak sahibi olan Dank Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye, Yıldız Holding A.Ş., Yıldız Holding A.Ş. iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, hissedarlara, sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak altyapı ve bilişim hizmeti sağlayanlar dahil olmak üzere tedarikçilerimizden destek alınması, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişkilerin yönetilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak iş ortaklarımız ve tedarikçilerle ve/veya alt yüklenicileriyle paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, Şirket ile imzaladığınız sözleşmeler çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin olarak Şirket’e başvurarak kullanabileceğiniz haklar aşağıdaki şekildedir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kanuni şartlar gerçekleştiğinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında başvurularınızı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirket’e iletebilirsiniz. 

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvurunuz yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasının, yabancılar için uyruğun, pasaport numarasının veya varsa kimlik numarasının,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresinin, telefon ve faks numarasının,
 • Talep konusunun,

bulunması zorunludur.

Başvurularınızın cevaplandırılması kural olarak ücretsizdir. Ancak, verilecek cevabın bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili düzenlemeler çerçevesindeki sınırlar kapsamında bir ücret talep edilebilecektir. Başvurularınız için iletişim adresleri ve Şirket detayları aşağıdaki şekildedir.

E-posta: kvkk@godivatr.com.tr 

Kep Adresi: estar@hs03.kep.tr

Adres: Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6 İç Kapı No:1 Üsküdar, İstanbul