1- Sözleşmenin Konusu

İşbu mesafeli satış sözleşmesi, Satıcının, Alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini ve alım satımı yapılacak olan ürüne ve alım satım işlemine dair detaylı bilgileri ve tarafların alım satım konusundaki iradelerini kapsamaktadır.

2- Taraflar


2.1. Satıcı Bilgileri:

 

Unvanı    :  E STAR GLOBAL E TİCARET SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

Adresi     :    KISIKLI MAH. ÇEŞME ÇIKMAZI SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Telefon    :     0850 201 88 71

MERSIS NO: 0720055962900016


2.2. Alıcı Bilgileri:

 

Adı Soyadı           :

Firma Adı             :

Vergi Numarası    :

Vergi Dairesi        :

Adresi                  :

Telefon                 :

Email                   :

 

Alıcı ile Satıcı Sözleşme içerisinde kısaca ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

3. Sözleşme Konusu Ürünlerin Özellikleri ve Bedeli

 

Ted. Kodu

Ürün Adı

Marka

Fiyat

Adet

Tutarı

xxx

xxx

Godiva

TL

xx

TL

Kargo Bedeli xxx TL
Ödeme Şekli Kredi Kartı
Ödenecek Toplam Tutar (KDV Dahil) xxx TL

 

3. Genel Hükümler

3.1.  Alıcı, 2. maddede belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat detayları ve cayma hakkına ilişkin tüm ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve ilgili Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda kabul ederek onayladığını ve bunu müteakip elektronik ortamda Ürünü satın aldığını gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

 

3.2.Satıcı, Alıcı tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde sipariş konusu ürünü Alıcıya veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilmek üzere gönderecektir.

 

3.3.Alıcının 2. maddede belirttiği adreste teslim almaya yetkili kişi ve/veya kişilerin bulunmaması halinde yahut teslim adresinin hatalı olarak belirtilmesi halinde Satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.4.Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı ürünü teslim almadan önce muayenesini yapmalı, olağan muayene ile tespit edilebilen ayıplı ve hasarlı ürünü Satıcı yetkilisinden teslim almamalıdır. Alıcı ürünü gözden geçirmeyi ihmal eder ve ürünü teslim alırsa ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.5.Sözleşme konusu ürünün Alıcıya veya bildirdiği kişiye teslimatı için, ön bilgilendirme belgesinin Alıcı veya bildirdiği kişi tarafından onaylanmış ve satış bedelinin Alıcı tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

3.6.Satıcı mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, söz konusu siparişinin iptal edilmesini ve/veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

 

3.7.Satıcı siparişin onaylanması anında ve sonrasında depoda sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmadığını tespit ederse, Alıcının ödediği bedelin iadesi için 7 iş günü içerisinde Bankaya talimat vererek siparişin Alıcıya gönderimini herhangi bir sebep ve gerekçe bildirmeksizin iptal edebilir. Bu durumda ürün bedeli Alıcıdan tahsil edilmeyecek ya da tahsil edilmiş ise iade edilerek sipariş iptal edilecektir. Ayrıca Satıcı, Alıcıyı derhal bilgilendirilecektir. Alıcı, ifa edilemeyen edim yerine her zaman, aynı kanalla başka bir ürün sipariş ederek satın alabileceğini beyanla, teslim edilmeyen ürün nedeni ile kendisine başka bir ürünün gönderilmesini veya bunun için kendisi ile irtibata geçilmesini istemediğini beyan eder.

 

3.8.Teknik nedenlerle ürün stoklarının ya da ürün fiyatlarında olabilecek rakamsal hatalar nedeni ile Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu şekilde verilen siparişlerde Satıcının siparişi iptal etme hakkı saklıdır. Bu durumda Alıcıya yapmış olduğu ödemeler iade edilecek olup Alıcının Satıcıdan bunun dışında bir talebi olmayacaktır.

 

3.9.Özel teklifler, promosyonlar veya indirimler belirtilen tarihe veya stoklar bitene dek geçerli olacaktır. Satıcı site içerisinde verilen puan, indirim gibi özel haklar konusunda sistem kural ihlali, sistem hatası gibi olası durumlarda sipariş iptali yetkisine sahiptir. Alıcı, bu konuda Satıcıdan herhangi bir talepte bulunulamaz.

 

3.10.    Alıcı, Satıcının internet sitesinde yer alan üyelik formunda belirtmiş olduğu ve Ön Bilgilendirme Formunda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, Satıcının bu nedenle bir zarara uğraması halinde Satıcının zararını tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

4.   Cayma Hakkı

4.1. Alıcı, ürünü teslim aldığı veya gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Satıcı’nın 2. Madede belirtilen adresine veya e-posta adresine yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

4.2.Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve zarar görmemiş olması şarttır.

4.3. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün Satıcıya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşması üzerine, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedelinin Alıcının banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda Alıcı, Satıcı tarafından kendisine gönderilecek olan taahhütnameyi imzalayacağını ve Satıcıya göndereceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

5.   Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

5.1.Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5.2 Satılan ürünün yazılım, DVD, VCD, CD, kaset, bilgisayar, kırtasiye malzemesi, kozmetik ürünler vb. gibi ürünler olması halinde, cayma hakkının kullanılabilmesi için ambalajın açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Aksi halde Alıcı tarafından cayma hakkı kullanılamaz.

5.3 Cep telefonları ve sair elektronik ürünler yetkili servis garantisi ile satıldığından, ürün ile ilgili bir ayıp bulunması halinde, ayıbın öncelikle yetkili servis tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir. Sonrasında garanti belgesi ile birlikte ürünün kutusu, ambalajı ve diğer tüm aksesuarları eksiksiz olacak biçimde Satıcıya iade edilmelidir.

5.4 Alıcı, yapacağı tüm iadeleri orijinal ambalaj ve kutu ile ve ürünün ambalajı bozulmaksızın yapmalıdır. Cep telefonları kutusu garanti belgesi kaşelenmek suretiyle ambalajsız gelmekte olup, bu husus iade sebebi olarak kabul edilmez.

6.   Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7.   Süre ve Yürürlük

İşbu Sözleşme, Alıcı ve Satıcı arasında, Alıcı tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. İşbu Sözleşme, Tarafların karşılıklı edimlerinin Sözleşmeye uygun şekilde yerine getirilmesi üzerine kendiliğinden sona erecektir.

Tarih : …………..